شناسایی و کمی سازی ترکیبات فنلی در زیتون

تجزیه و تحلیل HPLC/DAD نمونه های مورد مطالعه پروفایل های شیمیایی متفاوتی را نشان داد. در واقع، 13 ترکیب فنلی شناسایی و کمی سازی شدند (جدول 2).

چهار رقم مورد تجزیه و تحلیل وجود کلاس های ترکیبات فنلی مانند اسیدهای هیدروکسی بنزوئیک، اسیدهای هیدروکسی سینامیک، فلاونوئیدها، کومارین ها و الکل های فنولیک را نشان داده اند.

اولئوروپئین، یکی از مهم‌ترین ترکیبات بخش فنلی زیتون، در عصاره‌های پالپ زیتون بدون چربی شناسایی شد.

اولئوروپین قادر به ایجاد مقاومت در برابر بیماری و هجوم حشرات درخت است. علاوه بر این بهترین زمان مصرف پودر سنجد، مسئول طعم تلخ زیتون است و به دلیل وجود کاتکول، خواص آنتی اکسیدانی از خود نشان می دهد.

تجزیه و تحلیل جدول 2 تفاوت های کمی قابل توجهی را در محتوای اولئوروپئین در بین ارقام مختلف در دو مرحله رسیدن نشان می دهد.

در واقع ماهی قزل آلا، مقدار اولئوروپئین از 32.63 (S) تا 1973.42 میلی گرم در 100 گرم (L1) برای زیتون سبز و از 75.50 (S) تا 373.01 میلی گرم در 100 گرم (L1) برای زیتون سیاه متغیر بود. توجه شده است که اولئوروپئین بیشترین غلظت را در خمیر بدون چربی سبز رقم دهبیا (L1) که در لاغوات رشد می کند، دارد.

چندین مطالعه گزارش کردند که مقدار اولئوروپئین در میوه های زیتون واریته های مختلف در طول دوره رسیدن کاهش یافته است که با مقادیر به دست آمده برای ارقام L1 و L3 مطابقت دارد.

تغییر در محتوای اولئوروپئین ممکن است به افزایش فعالیت آنزیم های هیدرولیتیک در طول بلوغ سیاه و طرز تهیه زیتون سیاه، از جمله تبدیل زیستی آنزیمی به مشتقات متنوع و ظاهر آنتوسیانین ها مربوط باشد.

در مورد واریته‌های L2 و S، سطح اولئوروپئین در طول بلوغ میوه به‌طور معنی‌داری افزایش یافت. این ممکن است به نیازهای مرحله رشد نسبت داده شود.

در واقع، توزیع نامنظم ترکیبات فنلی در میوه‌های زیتون با مسیرهای بیوسنتزی متفاوت آنها که تحت تأثیر چرخه بیولوژیکی زیتون قرار می‌گیرند، مرتبط است.

با این حال میوه آرایی سیب، مرحله رسیدن، ویژگی های ارقام، دما، بارندگی و فعل و انفعالات آنها عمدتاً مسئول تغییرات کمی و کیفی مشاهده شده در طول رسیدن میوه زیتون است.

اولئوروپئین دارای اثرات فارماکولوژیک بسیار مفیدی از جمله اثر محافظتی قلبی، ضد التهابی، مهار تجمع پلاکتی، فعالیت ضد آتروژنیک، ضد سرطان، خواص ضد میکروبی و اثر محافظتی عصبی است.

  • منابع:
  1. Investigation of antioxidant and antihemolytic activities of Algerian defatted olive fruits (olea europaea L.) at two ripening stages
  • تبلیغات:
  1. نکات طلایی برای راه اندازی کسب و کار
  2. تصویری از آخرین کرگردن سفید
  3. دست یافتن به تکنولوژی که می تواند گاز تولید کند
  4. برق عجیب چشمان پرنده خوشبختی بعد از آزادی